Close

Regulamin

Warunki korzystania ze strony internetowej

Dostęp i korzystanie z witryny www.malapolitechnika.edu.pl jest umożliwiony przez MathStars Artur Wysoczański (AW), z zastrzeżeniem następujących obostrzeń i warunków:
1.Korzystając z tej strony (www.malapolitechnika.edu.pl ), użytkownicy prawnie zobowiązują się do przestrzegania warunków i regulacji AW, których zobowiązują się przestrzegać wraz z pierwszym dostępem użytkownika do strony internetowej. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się ze wszystkimi prawnie wiążącymi warunkami korzystania z niniejszej strony proszeni są o opuszczenie witryny internetowej www.malapolitechnika.edu.pl i nie uzyskiwanie do niej dostępu i / lub korzystanie z tej strony w inny sposób.
2. AW może zmienić, zaktualizować lub wprowadzić inne zmiany do tych warunków w dowolnym czasie poprzez ich opublikowanie w Internecie. Użytkownicy powinni regularnie przeglądać te zapisy, aby upewnić się, że są świadomi wszelkich zmian, aktualizacji lub innych modyfikacji wprowadzonych przez AW. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po zmianach, aktualizacji lub modyfikacji które zostały umieszczone na stronie jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na przestrzeganie nowych warunków, praw i regulacji AW i jest prawnie wiążące w zmienionej, zaktualizowane lub zmodyfikowanej formie.
3. Zawartość tej strony jest chronione prawem autorskim AW. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, publikować, pobierać, przesyłać, transmitować, udostępniać publicznie ani korzystać z zawartości strony internetowej w żaden sposób z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownicy zgodzą się również nie adaptować, nie zmieniać lub nie tworzyć prac których źródłem są jakichkolwiek treści na stronie, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku. Każde inne wykorzystanie zawartości strony internetowej wymaga pisemnej zgody AW.
4. Nazwy, obrazy i logo identyfikujące AW, malapolitechnika.edu.pl lub stron trzecich oraz związane z nimi produkty i usługi są przedmiotem praw autorskich, praw do wzorów, znaków towarowych i patentów AW i / lub odpowiednich stron trzecich. Żadne z tych warunków nie może być interpretowane jako przyznanie, domniemanie jawne lub w jakiejkolwiek inny sposób, licencji lub prawa do użytkowania każdego z praw autorskich do wzoru, znaku towarowego lub patentu należących do AW lub innej osoby trzeciej.
5.Użytkownicy mają prawo do korzystania ze strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem, w sposób, który nie ogranicza, nie hamuje lub nie narusza praw któregokolwiek z innych użytkowników oraz stron trzecich korzystających z serwisu. Zakazane zachowanie obejmuje: nękanie lub działanie powodujące niepokój lub niedogodności dla jakiejkolwiek osoby, przesyłania lub publikowania obraźliwych treści, w tym także obscenicznych lub zakłócania normalnego przepływu informacji i dialogu w obrębie witryny.
6. Zawartość strony internetowej włączając informacje, nazwy, imiona, obrazy, zdjęcia, loga i ikony należące lub związane z AW i / lub spółek powiązanych z AW, produktów i usług (lub do produktów i usług osób trzecich), jest dostarczona „jaka jest” i na „jak dostępne” bez żadnych oświadczeń ani jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonych lub sugerowanych w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym domniemanych gwarancji jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności.
7. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, AW nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników strony, lub jakiejkolwiek strony trzeciej występującego poprzez użytkownika strony, za szkody w związku z witryną lub jakichkolwiek materiałów w niej zawartych. W żadnym przypadku AW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki utraty lub uszkodzenia (zarówno strat obecnych, przewidywanych lub dających się przewidzieć, znanych lub nieznanych):
a. utraty danych;
b. utraty przychodów lub przewidywanych zysków;
c. utarty działalności gospodarczej lub wyrządzonej szkody dla takiej działalności;
d. utarty szans;
e. utraty wartości firmy lub utraty jej wizerunku lub obniżenia reputacji;
f. strat poniesionych przez osoby trzecie; lub
g. jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, szczególne lub wyjątkowe szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej, niezależnie od formy działania.
8.AW nie gwarantuje, że funkcje zawarte w treści strony internetowej będą działały bez błędów lub są wolne od błędów, lub że usterki zostaną naprawione, lub że strona i serwer, który je udostępnia, są wolne od wirusów lub błędów.
9. Użytkownicy strony mogą zostać poproszeni do zgłaszania uwag (w tym tekstu, zdjęć, grafiki i nagrań dźwiękowych lub wizualnych) do strony internetowej www.malapolitechnika.edu.pl. Użytkownicy wyrażają zgodę, przesyłając takie informacje, na przyznanie AW wieczystego, nieodpłatnego, niewyłącznego, sublicencjonowanego prawa i licencji do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania, odtwarzania, udostępniania do publicznej wiadomości, oraz wykonywania wszystkich praw autorskich i promocyjnych w odniesieniu do wspomnianych informacji na całym świecie i / lub włączenia tego wkładu do innych prac w dowolnych mediach znanych obecnie lub powstałych później przez cały okres obowiązywania praw, które mogą występować we wspomnianym wkładzie, zgodnie z ograniczeniami prywatności określonymi w Polityce Prywatności AW. Użytkownicy, którzy nie zdecydowali się na przyznanie AW prawa określonego powyżej są proszeni o nie umieszczanie jakichkolwiek uwag na stronie internetowej.
10. W nawiązaniu do pkt 9, przedkładając swój wkład/ zamieszczając swoje informacje na stronie internetowej, użytkownicy gwarantują:
a. że przesyłane informacje są oryginalnym dziełem autora;
b. że użytkownik przesyłający takie informacje daje prawo AW do wykonania wszystkich celów i działań określonych powyżej;
c. że informacje te nie są zniesławiające;
d. że przesłane materiały/informacje nie naruszają prawa;
e. że wyrównają AW wszelkich koszty prawne, szkody lub inne wydatki, które mogą być poniesione przez AW w wyniku naruszenia przez użytkownika powyższej gwarancji;
f. że zrzekają się wszelkich praw własności we wspomnianym wkładzie własnym/przesłanymi informacjami przedłożonymi i opublikowanymi na stronie internetowej w celach określonych powyżej
11. Użytkownicy nie mogą zamieszczać żadnych zniesławiających lub nielegalnych materiałów na jakiejkolwiek ze stron internetowych AW. Dotyczy to tekstu, grafiki oraz programów audio lub wideo.
12.Przesyłanie materiałów/informacji z zamiarem popełnienia lub wspieranie nielegalnego czynu jest surowo zabronione.
13.Wszystkie przedłożone przez użytkownika materiały muszą być oryginalnym dziełem tego użytkownika. Użytkownicy nie mogą przesyłać materiałów, których nie są właścicielem. Podobnie, użytkownicy nie mogą łamać lub naruszać prawa osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, prywatności, reklamy, osobistych lub praw majątkowych.
14. Poglądy wyrażone w niektórych sekcjach strony internetowej są poglądami osób je publikujących  i niekoniecznie są zgodne z AW.
15. Ta strona internetowa AW może  zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są pod kontrolą jakości AW. Użytkownicy powinni być świadomi, że kliknięcie na te linki przeniesie użytkowników do stron internetowych nie należących do AW. AW nie reprezentuje  stron internetowych osób trzecich. Dostęp do strony internetowej nie będących własnością AW użytkownik podejmuje na własne ryzyko. AW nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność jakichkolwiek danych, opinii, porad lub wypowiedzi na stronach internetowych osób trzecich. AW dostarcza te linki jako usługi dla wygody użytkowników serwisu. Włączenie takich linków nie oznacza, że ​​AW wyraźnie popiera lub zaleca strony internetowe osób trzecich. AW nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich.
16. Jeśli któregokolwiek z tych warunków jest  uznany za nielegalny, nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, zgodnie z prawem jakiegokolwiek stanu lub kraju, dla  którego te warunki są przeznaczone, aby były skuteczne, a następnie w zakresie i jurysdykcji w którym ten termin lub stan jest nielegalny, nieważny lub niewykonalny, powinien zostać oddzielony i usunięty z tych warunków, a pozostałe warunki pozostają w mocy, pozostają w pełnej mocy i są nadal wiążące i wykonalne.
17. Warunki te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem państwa polskiego.